Betalingsvoorwaarden

Psychologenpraktijk Doxas hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen.

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
  4. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Aanvullende voorwaarden:

  • Afspraken dienen tenminste een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt € 85,00  in rekening gebracht.
  • Indien de betaling niet binnen de op de factuur vermelde termijn ontvangen is, ontvangt de cliënt de eerste aanmaning kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden de administratieve kosten in rekening gebracht, namelijk € 15,00 per aanmaning.
  • De cliënt is zelf verantwoordelijk om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de ziektekostenverzekering hanteert.

De factuur wordt bij voorkeur via een machtiging voor automatische incasso van uw bankrekening geïncasseerd. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 30 dagen na afschrijving contact op met uw bank.
U kunt vanzelfsprekend op elk gewenst moment de machtiging intrekken.
Het bankrekeningnummer van de praktijk is NL66ABNA0445710977 t.n.v. Psychologenpraktijk Doxas.
Het Incassant-ID van de praktijk is: NL79ZZZ201634700000.