Vergoedingen en afspraken

Vergoedingen en tarieven 

Bent u patiënt bij een huisarts van (Maatschap “De Ligne” in) Gezondheidscentrum Het Vierendeel of Onder de Torens (Terheijden) of een andere huisarts die meedoet aan Zorroo ketenzorg (vraagt u dit na), dan is psychologische hulp voor u volledig kosteloos. Ook uw eigen risico wordt niet aangesproken.

Voor patiënten van andere huisartsen geldt het onderstaande:
U krijgt, afhankelijk van uw type basisverzekering,  ±60% tot 100% vergoed.
Als u een “echte restitutiepolis” heeft afgesloten is dat 100%, in het geval van een natura- of andere polis is dat minder dan 100%.
Mocht u tegen het einde van het jaar overwegen van verzekering te veranderen, dan kan deze informatie u wellicht daarbij helpen.

De tarieven voor de verzekerde zorg in 2021 zijn vastgelegd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Er zijn een paar “producten” met bijbehorende tarieven:

Behandeling / product            aantal gesprekken      tarief / eindnota
kort                                                 1 tot 5                              €   522,=
middel                                           6 tot 8                                   885,=
intensief                                        9 tot 13                             1.434,=
onvolledig behandeltraject  1 tot 2                                   228,=

In de eerste gesprekken proberen we zo spoedig mogelijk in te schatten hoeveel gesprekken / welk product u nodig heeft. Dit hangt onder meer af van de ernst van de problematiek (zogn. “zorgzwaarte”). Maakt u van dat product niet alle gesprekken op, dan wordt toch het bijbehorende eindtarief gerekend.
U krijgt per gesprek een voorschotnota van € 100,= die u, liefst via automatische incasso, betaalt aan de psychologenpraktijk. Dit wordt later verrekend met de eindnota die u dan zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Als de voorschotnota voor u een probleem oplevert, dan is het mogelijk om een andere betalingsregeling te treffen. Bespreekt u dat dan voorafgaand aan de behandeling.

Psychologenpraktijk Doxas heeft sinds 2016 geen contracten meer met zorgverzekeraars (waarom, dat kunt u hier lezen) en kan daarom niet rechtstreeks bij hen declareren. Verder dient u er rekening mee te houden dat psychologische zorg onder het eigen risico valt. Dat is door de overheid voor 2021 vastgesteld op € 385,= *)

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin staat dat u doorverwezen bent naar de Basis GGZ met een (vermoeden van) DSM-stoornis.

Dit bovenstaande geldt voor verzekerde zorg. Er is een door de overheid opgestelde lijst met (DSM-)diagnoses waarvoor behandeling vergoed wordt.
Mocht uw klacht of probleem niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan betaalt u
€ 100,= per gesprek (“onverzekerde zorg”). De bovenstaande productentabel is dan niet van toepassing en er is geen beperking aan het aantal gesprekken.
Een gesprek duurt maximaal 50 minuten.

Afzeggen van afspraken

De zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u onverwacht verhinderd of wilt u een afspraak verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact op!
Zegt u een afspraak minder dan één werkdag van 24 uur van tevoren af, dan wordt ongeacht de reden van afmelding, voor de gereserveerde tijd € 85,= bij u in rekening gebracht.
U kunt een afspraak annuleren per e-mail: f.annee@doxas.nl
of telefonisch: 0162 – 681 00. Als u niemand aan de lijn krijgt kunt u de voicemail inspreken. Het tijdstip waarop het bericht binnenkomt wordt automatisch geregistreerd. U kunt ook een sms sturen naar 06 27 29 51 74.

Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen enkele informatie aan derden verstrekt wordt.
Psychologenpraktijk Doxas is gehouden aan de Europese privacywetgeving (AVG). In het privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met cliëntgegevens.
Om uw privacy te waarborgen in het e-mailverkeer maken wij gebruik van beveiligd mailen via ZIVVER. Als u vertrouwelijke informatie naar de praktijk wilt versturen, kunt u hier instructies vinden.

Dossier

Wij zijn verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken van officiële stukken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen.
Wanneer er, zonder dat het besproken is, drie maanden geen contact of afspraak is geweest wordt het dossier gesloten. Het dossier wordt voor een termijn van twintig jaar bewaard.

Kwaliteit

Frank Annee is geregistreerd in het BIG-register (1) en lid van het NIP (2) en de LVVP (3).

(1) Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg, de wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ (BIG) ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen: het BIG-register. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel ‘Gezondheidszorgpsycholoog’ (afgekort ‘gz-psycholoog’).  Het ‘BIG-register’ kan als een  keurmerk  worden beschouwd.

(2) Een psycholoog mag zich pas ‘eerstelijns psycholoog’ noemen als hij voldoet aan een bepaald aantal kwalificaties op het gebied van opleiding, ervaring, werkwijze en praktijkvoering. Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) stelt als landelijke beroepsvereniging eisen aan regelmatige deskundigheidsbevordering en kwaliteitshandhaving van eerstelijns psychologen.
Ook houdt het NIP een register bij van gekwalificeerde eerstelijnspsychologen. Verder kent het NIP een beroepscode en een klacht en tuchtrecht. Zo kan de individuele beroepsbeoefening getoetst worden aan professionele uitgangspunten. Als u meer wilt weten over de beroepscode kunt u bellen of schrijven naar: NIP, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, telefoon 020 – 410 62 22 of per internet: www.psynip.nl

(3) De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) maakt zich sterk voor de integratie van de eerstelijns psychologen binnen de eerstelijns gezondheidszorg en de samenwerking met andere hulpverleners en instellingen. De LVVP bevordert en bewaakt de kwaliteit van het vak en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Ook is binnen de LVVP een klachtenfunctionaris aanwezig.

Frank Annee staat geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19063344325, is gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog (ELP)®  en gz-psycholoog.

Klachtenregeling

Uw psycholoog stelt het erg op prijs als u klachten met hem persoonlijk bespreekt. Dat geeft u de mogelijkheid om samen een oplossing te vinden. Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP): Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht, of per e-mail: bureau@lvvp.info. Of met de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, www.degeschillencommissie.nl.

 

 

*) Uw eigen risico is € 385,= tenzij u bewust bij het afsluiten van uw verzekering heeft gekozen voor een hoger of lager eigen risico.