Vergoeding en afspraken

Vergoeding

Psychologische hulp is voor u volledig kosteloos als u patiënt bent bij een huisarts die meedoet aan Zorroo ketenzorg. Zoals van huisartsenpraktijk “De Ligne” in Gezondheidscentrum Het Vierendeel of Onder de Torens (Terheijden) of Huisartsenpraktijk Biesbosch. Zie de volledige lijst van deelnemende huisartsen.
U hoeft ook geen eigen risico te betalen. De kosten worden door de praktijk gedeclareerd bij Zorroo en niet bij uw zorgverzekeraar.

Het is helaas niet mogelijk u aan te melden als uw huisarts niet op deze lijst voorkomt. (Waarom, dat kunt u hier lezen)

Afzeggen van afspraken

Zorroo vergoedt alleen als er een behandeling heeft plaats gevonden. Bent u onverwacht verhinderd of wilt u een afspraak verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact op!
Zegt u een afspraak minder dan één werkdag van 24 uur van tevoren af, dan wordt ongeacht de reden van afmelding, voor de gereserveerde tijd € 85,= bij u in rekening gebracht.
U kunt een afspraak annuleren per e-mail: f.annee@doxas.nl
of telefonisch: 0162 – 681 00. Als u niemand aan de lijn krijgt kunt u de voicemail inspreken. Het tijdstip waarop het bericht binnenkomt wordt automatisch geregistreerd. U kunt ook een sms sturen naar 06 27 29 51 74.

Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen enkele informatie aan derden verstrekt wordt.
Psychologenpraktijk Doxas is gehouden aan de Europese privacywetgeving (AVG). In het privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met cliëntgegevens.
Om uw privacy te waarborgen in het e-mailverkeer maken wij gebruik van beveiligd mailen via ZIVVER. Als u vertrouwelijke informatie naar de praktijk wilt versturen, kunt u hier instructies vinden.

Dossier

Wij zijn verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken van officiële stukken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen.
Wanneer er, zonder dat het besproken is, drie maanden geen contact of afspraak is geweest wordt het dossier gesloten. Het dossier wordt voor een termijn van twintig jaar bewaard.

Kwaliteit

Frank Annee is geregistreerd in het BIG-register (1) en lid van het NIP (2).

(1) Door de overheid (i.c. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is ter handhaving van de kwaliteit voor een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg, de wet ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’ (BIG) ingevoerd. Gekoppeld aan deze wet houdt het ministerie een registratiesysteem bij van psychologen die aan specifieke eisen (van onder meer diagnostische kennis en specifieke vaardigheden) voldoen: het BIG-register. Opname in dit register geeft psychologen het recht op het voeren van de beroepstitel ‘Gezondheidszorgpsycholoog’ (afgekort ‘gz-psycholoog’).  Het ‘BIG-register’ kan als een  keurmerk  worden beschouwd.
Frank Annee staat geregistreerd in het BIG-register als gz-psycholoog onder nummer 19063344325.

(2) Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) stelt als landelijke beroepsvereniging eisen aan regelmatige deskundigheidsbevordering en kwaliteitshandhaving van psychologen.
Verder kent het NIP een beroepscode en een klacht en tuchtrecht. Zo kan de individuele beroepsbeoefening getoetst worden aan professionele uitgangspunten. Als u meer wilt weten over de beroepscode kunt u bellen of schrijven naar: NIP, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, telefoon 020 – 410 62 22 of per internet: www.psynip.nl

Klachtenregeling

Uw psycholoog stelt het erg op prijs als u klachten met hem persoonlijk bespreekt. Dat geeft u de mogelijkheid om samen een oplossing te vinden. Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. U kunt contact opnemen met de klachtencommissie van het NIP per email: nip@klachtencompany.nl. Of u kunt het klachtenformulier invullen.
Voor het ‘Reglement Klachten en geschillen’ kunt u hier klikken.